Handelsbetingelser

Handelsbetingelser og relevante uddrag af vores øvrige vilkår og politikker

Tilmeldingsvilkår
 1. Underviseren er din direkte kontaktperson i alle spørgsmål vedrørende undervisning, pædagogik, købsvilkår, afbud, sygdom med mere. Underviseren henvender sig til administrationen, hvis underviseren har brug for hjælp.
 2. Kurset består af ét sammenhængende forløb á 33 lektioner til en samlet pris på maksimalt 5940 kr. for Musikalsk Legestue & Babymusik, og maksimalt 6600 kr. for Høreleg & Hørelære. Den samlede pris fordeles i rater, alt efter hvor mange lektioner der er tilbage af undervisningen, eller betales som engangsbeløb. Fra disse beløb kan der fratrækkes vores to rabattyper, se mere herunder. OBS: Beregningen er foretaget ud fra først mulige startdato. Kursets startdato kan ændres som følge af for få tilmeldte, eller hvis der ikke er underviser til det pågældende hold. Din egen startdato kan ændres som følge af venteliste til det ønskede hold, manglende introduktionsmøde og/eller følgevoksenmøde (Musikalsk Legestue). Ved senere opstart vil antal kursusgange og pris automatisk blive sænket løbende. Dette kræver ikke en ny godkendelse af nærværende aftale.Fleksuger, ferier og ekstraundervisning De 33 ugers undervisning kan lægges i perioden fra den 25/8-2021 til den 29/6-2022, undtaget feriedage- og uger. I løbet af sæsonen er indlagt et antal fleksuger, som kan bruges af underviseren til at lægge erstatningsundervisning. I slutningen af sæsonen kan underviseren vælge at bruge eventuelt overskydende fleksuger til at tilbyde ekstraundervisning. Rabat for medlemmer af Den Lille Musikskoles Venner (DLMV) Hvis du eller andre i din familie er medlemmer af DLMV, kan I anmode om 10 % rabat. NB! For at få støtterabatten skal du selv anmode om den. Det gør du ved at skrive i kommentarfeltet, som du møder sidst i tilmeldingsprocessen på hjemmesiden. Der skal du skrive den mailadresse, du brugte, da du tilmeldte dig på dlmv.dk og følgende sætning: Jeg vil gerne anmode om støtterabat for et enkelt barn, og jeg bekræfter hermed, at jeg har et basismedlemskab i Den Lille Musikskoles Venner. eller Jeg vil gerne anmode om støtterabat for flere børn, og jeg bekræfter hermed, at jeg har et familiemedlemskab i Den Lille Musikskoles Venner. Støtteforeningen vil så bekræfte dit medlemskab, så vi kan give dig rabatten. OBS! Rabatten kræver medlemskab af DLMV igennem hele sæsonen. OBS! Du kan redigere i kommentarfeltet, indtil vi har bekræftet.
Rabattilmelding
 1. Denne tilmelding er en rabattilmelding med arbejdsdag. Rabatten forudsætter, at en følgevoksen deltager i de to valgte arbejdslørdage fra kl. 13.00 til 17.00. Fuld deltagelse kræves. Der kan ikke meldes afbud, men der kan sendes en kvalificeret stedfortræder. Rabatten efter deltagelse i begge arbejdsdage udgør 25 % af den samlede kursuspris, ved udeblivelse fra en af arbejdsdagene reduceres rabatten til 10 %, ved udeblivelse fra begge arbejdsdage, bortfalder rabatten helt.Rabatten fordeles jævnt på alle dine rater. I praksis reserverer vi den fulde kursuspris, indtil vi har registreret deltagelse i begge arbejdsdage. Hvis vi efter den sidste af dine tilmeldte arbejdsdage kan se, at der mangler deltagelse på en eller begge arbejdsdage, modregner vi ved at hæve en ekstra rate (svarende til rabatdifferencen) sidst på sæsonen.
 2. Du kan fortryde tilmeldingen indtil 3 dage før første undervisningsgang.
Faste forældremøder
 1. Kursustilmeldingen kan først godkendes af skolen, når mindst en følgevoksen har været til følgevoksenmøde. Følgevoksenmødet er gyldigt i 16 måneder. Det betyder, at hvis dit barn går to gange på det samme hold (det hænder, at det er en god idé), skal du ikke til et nyt møde. Eller hvis der er en mindre søskende, som skal gå på den samme holdtype som en ældre søskende allerede året efter (typisk når der er et enkelt år mellem de to søskende). Samtlige følgevoksne, der vil følge barnet til musik på Musikalsk Legestue I til V, skal have et gyldigt følgevoksenmøde. Der gives ingen former for dispensation til at følge barnet til musik uden et gyldigt følgevoksenmøde. På Musikalsk Legestue Vi og VII skal bare mindst en følgevoksen have et gyldigt møde.
Ekstra forældremøder
 1. Ekstra følgevoksenmøder afholdes kun, hvis der er mindst fem tilmeldte til samme følgevoksenmødetype, og hvis det samtidig er det møde med flest tilmeldte. Du kan følge antallet af tilmeldte til alle følgevoksenmødetyperne på mødetilmeldingssiden. Du får besked om, hvorvidt det ekstra følgevoksenmøde, du har stemt på, har fået nok stemmer til at blive afholdt eller ej, senest tre døgn før mødets starttidspunkt. Der kan løbende vælges nye afstemningsdatoer på Min Side, hvis der ikke samles følgevoksne nok til nogen af dine valgte tidspunkter. OBS: Kursustilmeldingen kan først godkendes af skolen, når mindst en følgevoksen har været til følgevoksenmøde. Følgevoksenmødet er gyldigt i 16 måneder. Der gives ingen former for dispensation til at følge barnet til musik uden et gyldigt følgevoksenmøde.
Tilmeldte til Musikalsk Legestue I - V
 1. Deltagelse i undervisningen på holdet forudsætter at samtlige voksne, der følger barnet til musik, SKAL have et gyldigt følgevoksenmøde.
Tilmeldte til Musikalsk Legestue VI - Høreleg III
 1. Deltagelse i undervisningen på holdet, forudsætter at mindst én af følgevoksne SKAL have gyldigt følgevoksenmøde.
Generelt for alle
 1. Det er 100 % underviserens ansvar at de tilmeldte børn og følgevoksne får den undervisning de har tilmeldt sig. Hvis underviseren må aflyse undervisning, er det op til underviseren enten at flytte den mistede undervisning til en fleksuge eller skaffe en vikar. Det er aftalt, at underviseren i videst muligt omfang bruger vikarer, der er autoriserede undervisere inden for Den Lille Musikskoles pædagogik, metodik og repertoire, men hvis dette ikke er muligt, kan underviseren bruge vikarer med anden baggrund. Hvis det drejer sig om et længerevarende fravær, kan der højst bruges en ikke-autoriseret vikar sæsonen ud.
 2. Alle ferier, fleksuger og fleksdage står i kalenderen fra sæsonstart.
 3. Hvis en elev eller en følgevoksen udviser en adfærd, der ifølge underviserens skøn forhindrer øvrige deltagere i at få fuldt udbytte af undervisningen, vil kurset kunne opsiges med øjeblikkeligt varsel uden økonomisk erstatning. Inden en sådan opsigelse, skal der have været mindst tre løsningsforsøg, deraf mindst en direkte fysisk samtale mellem underviseren og følgevoksne uden børn tilstede.
 4. Der er ophavsret på al pædagogik, metodik, repertoire og undervisningsmateriale, som følgevoksne og børn har set og/eller hørt på Den Lille Musikskole. Det må ikke videregives i nogen form uden skriftligt samtykke fra Den Lille Musikskole.
 5. Når man tilmelder et barn på Michael Schillings hold, accepterer man samtidig, at der må tages billeder og video til brug på vores hjemmeside, Facebookside, i vores foldere og andet informationsmateriale. Samt i forbindelse med kurser, efteruddannelse og dokumentation.
 6. Hvis vi får taget billeder eller video på andre underviseres hold, vil disse kun blive delt med samtykke hertil fra mindst én følgevoksen til hvert barn på det pågældende hold.
 7. Det er ikke tilladt for følgevoksne eller gæster at fotografere, snapchatte, lydoptage eller filme nogen former for undervisning, uden at spørge underviseren først.
 8. Overtrædelser af denne købsaftale kan medføre en opsigelse af aftalen. Skolen forbeholder sig ret til erstatning i form af fuld betaling af eventuelt restbeløb for kurset til fuld og hel betaling senest 14 dage efter aftalens opsigelse.
 9. Force Majeure

  Såfremt Den Lille Musikskole i en periode er nødsaget til at aflyse eller begrænse undervisning som følge af force majeure og force majeure lignende begivenheder, friholder dette ikke forældre fra, at Den Lille Musikskole kan kræve kontingent under perioden. Der kan ikke kræves erstatning, kompensation, forholdsmæssigt afslag i prisen, erstatningstimer eller lignende som følge af sådanne begivenheder. Som force majeure og force majeure lignende begivenheder anses eksempelvis naturkatastrofer, brand, strejker, pandemier o.l.